Numismatické aukce KENDRO

Aukční podmínky

I. Aukce

Společnost KENDRO a.s.., IČ: 241 83 474, DIČ: CZ24183474 sídlem Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17661, (dále jen „Společnost“), prodává vlastním jménem a na účet dodavatelů předmětů aukčního prodeje (dále jen “předměty”) a to formou aukcí. Aukce těchto předmětů je realizována prostřednictvím internetového aukčního systému a dle těchto aukčních podmínek (dále jen “Aukční podmínky”).

II. Předmět aukce

Společnost nabízí k prodeji v aukci předměty jako jsou mince, medaile a další numismatický materiál (dále jen „předměty“),které má ve svém vlastnictví nebo předměty, u nichž uzavřela s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování prodeje v aukci. Na aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle platné legislativy ( zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18.12.2008, o vývozu kulturních statků), mohou být předmětem aukce položky prohlášené za kulturní památku. Při vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí je povinností kupujícího pořídit si na vlastní riziko a vlastní náklady příslušné osvědčení k vývozu; na základě individuální dohody stran může osvědčení k vývozu zajistit Společnost, a to na náklady kupujícího. Za splnění požadavků výše uvedených právních předpisů po osobním převzetí předmětu aukce nebo před jeho zasláním podle čl. 8. těchto Aukčních podmínek, odpovídá kupující.

III. Účastníci aukce

Účastníky aukce mohou být pouze osoby, které budou registrovány jako účastníci aukce. Zúčastnit se aukce a nabýt koupí zboží je možné pouze svým jménem a na svůj účet, zastoupení není povoleno a účastník je povinen uvést v rámci registrace úplné a pravdivé údaje. Registrací vyslovuje účastník svůj souhlas s těmito aukčními podmínkami a k těmto přistupuje.

Registrace pro internetovou aukci probíhá prostřednictvím internetového aukčního systému. V případě registrace v internetovém aukčním systému pro konkrétní internetovou aukci je nutno registraci provést do 48 hodin před konáním takové aukce.

Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která má zájem se registrovat jako účastník aukce složila na bankovní účet společnosti před konáním aukce zálohu na kupní cenu předmětu aukce (tzv. aukční jistotu) nebo poskytla Společnosti další požadované informace (např. fotokopii průkazu totožnosti či faktury za nákup zboží vystavených jinými aukčními domy) a záruku důvěryhodné osoby (právnické či fyzické). V případě, že s účastníkem nebude uzavřena kupní smlouva, vrátí Společnost aukční jistotu zpět na účet účastníka, ze kterého byla aukční jistota zaslána, a to do 10 dnů ode dne ukončení aukce v rámci které dojde k vydražením předmětu aukce.

Na registraci na aukci není právní nárok a Společnost může žádost o registraci účastníka aukce odmítnout i bez udání důvodu.

Právnické osoby jsou povinny splnit veškeré podmínky účasti na aukci nejpozději 10 pracovních dnů před konáním aukce. Právnické osoby se sídlem mimo země Evropské Unie, Švýcarska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Norska, Nového Zélandu a Japonska se z bezpečnostních důvodů jako účastníci aukce registrovat nemohou.

V případě, že se právnická osoba se sídlem mimo území České republiky registruje jako účastník aukce u Společnosti poprvé, je povinna doložit výpis z obchodního rejstříku země svého sídla, popř. ekvivalent takového výpisu, úředně přeložený do anglického jazyka, ze kterého bude vyplývat obchodní firma (název) právnické osoby, její právní forma, sídlo a osoby oprávněné za tuto právnickou osobu jednat, včetně platného dokladu totožnosti této osoby. Výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho ekvivalent, nesmí být starší než 3 měsíce (počítáno ke dni konání aukce).

IV. Informace o aukci a předmětech aukce

Ke každé aukci je na webovém rozhraní www.kendro.czodkaz na aukční katalog, ve kterém jsou uvedeny předměty aukce, jejich vyvolávací cena, která zahrnuje případné DPH v zákonné výši, vyobrazení předmětu aukce a jeho textový popis. Dále může být uvedeno také hodnocení stupně zachovalosti povedené Společností nebo třetí osobou.

Určené položky v katalogu je možné si po dohodě se Společností prohlédnout v určeném čase a na určeném místě.

V. Průběh aukce

Účastníci internetové aukce se při zahájení aukce přihlásí prostřednictvím příslušného internetového aukčního systému.

Účastníci podávající limitní nebo „live“ (v reálním čase) nabídky prostřednictvím on-line platformy AUEX,která je dostupná na webu www.kendro.cz. Aukce se vyjma těchto aukčních podmínek řídí také pravidly on-line platformy. Společnost, společně s poskytovatelem a provozovatelem on-line platformy vynakládá nezbytnou snahu k zabezpečení dostupnosti a bezporuchového provozu online platformy, je však na odpovědnosti účastníka aukce, aby předem získal informace o technických předpokladech a požadavcích on-line platformy. Za ztráty nebo jakékoliv jiné nároky vyplývající z přerušení nebo zpoždění spojení v důsledku technických závad nebo problémů Společnost nenese jakoukoli právní odpovědnost.

Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých položek jsou ceny minimální v měně EUR (vyvolávací ceny), nižší podání nelze akceptovat.

Společnost si vyhrazuje právo odlišně od katalogu kombinovat nebo rozdělit položky, měnit jejich pořadí, nebo neprodané položky opakovaně zařadit do aukce. Aukce položky začíná vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny. Nejbližší možné podání (příhoz) se určuje v závislosti od posledního podání, a to následovně:

Výše příhozů je určena v následující tabulce v EUR.

Poslední podaní fixní výše příhozu

Do 50 5
Od 50 do 200 10
Od 200 do 500 20
Od 500 do 1 000 50
Od 1 000 do 2 000 100
Od 2 000 do 5 000 200
Od 5 000 do 10 000 500
Od 10 000 do 20 000 1 000
Od 20 000 do 50 000 2 000
Od 50 000 do 100 000 5 000
Nad 100 000 10 000

 

V případě internetové aukce dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce v okamžiku ukončení aukce dané položky, to však pouze za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu aukce. Předmět aukce se vždy prodává nejvyšší nabídce. Osoba, která nejvyšší nabídku v rámci konkrétní aukce učiní, je dále nazývána také jako „kupující“.

VI. Cena a platební podmínky

Příklepem (ukončením aukce předmětu) je akceptována nejvyšší nabídka, tím je sjednána aukční cena a uzavřena kupní smlouva. Aukční cena je základem pro výpočet aukční přirážky ve výši 20% (včetně platné DPH) z aukční ceny každého předmětu aukce. Aukční cena spolu s aukční přirážkou tvoří smluvní kupní cenu, která zahrnuje případnou DPH v zákonné výši.

Ke dni uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce vystaví Společnost kupujícímu potvrzení o prodeji nebo daňový doklad.

Kupní cena předmětu aukce je splatná nejpozději 10. den ode dne vystavení potvrzení nebo daňového dokladu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Kupní cenu předmětu aukce lze uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti nebo po dohodě v hotovosti v měně EUR nebo v CZK, pro přepočet se použije aktuální kurz vyhlášený ČNB, a to ke dni uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. 5 těchto podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, je Společnost oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení a dále je oprávněna požadovat případné náklady souvisejících s vymáháním dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná 5.den ode dne doručení výzvy kupujícímu k její úhradě. V případě prodlení s úhradou kupní ceny o více jak 3 pracovní dny je Společnost je taktéž oprávněna odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a požadovat na kupujícím úhradu vzniklé újmy včetně ušlého zisku.

Vice o dodacích a platebních podmínkách aukce najdete zde.

VII. Práva z vadného plnění

Pokud je kupující v prodlení s platbou kupní ceny o více jak 3 pracovní dny nebo prokazatelně odmítne převzít zakoupené zboží, má Společnost právo žalovat kupujícího u věcně a místně příslušného soudu na plnění kupní smlouvy, popř. na náhradu škody vyplývající z neplnění kupní smlouvy, vznikne-li taková škoda Společnosti, nebo právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující nese veškeré náklady, které budou vynaloženy při vymáhání jakýchkoliv jeho splatných dluhů (zejména náklady právního zastoupení Společnosti, soudní poplatky, atd.). Prodlení se zaplacením kupní ceny o více než 3 pracovní dny se považuje podstatné porušení kupní smlouvy a v takovém případě Společnosti vzniká právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl při své registraci na aukci. V případě, že je kupující spotřebitel, bude mu odstoupení od kupní smlouvy doručeno do datové schránky, má-li tuto zřízenou, popř. na adresu bydliště či sídla, kterou kupující uvedl při registraci na aukci, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení.

VIII. Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce

Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Tímto okamžikem přechází na kupujícího též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce.

Předmět aukce bude vydán kupujícímu po uhrazení smluvní kupní ceny, a to v sídle Společnosti, popř. na jiném místě dle dohody kupujícího a Společnosti. Kupující je povinen si předmět aukce převzít neprodleně poté, co se stane jeho vlastníkem, jakož i v této lhůtě splnit všechny ostatní předpoklady pro převzetí předmětu aukce.

Na základě dohody s kupujícím je možné předmět aukce zaslat na adresu určenou kupujícím. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce (poštovné, pojistné, manipulační poplatky atp.) a riziko spojené s přepravou nese kupující. Cenu za přepravu předmětu aukce stanovuje Společnost a je splatná před odesláním předmětu aukce kupujícímu. Orientační ceník přepravy je uveden v příloze těchto aukčních podmínek.

Kupující bere na vědomí maximální výši pojištění jedné zásilky v rámci České republiky a do zemí EU včetně USA, Kanady, Norska, Švýcarska.

V případě, že nebude možné zásilku pojistit nebo z jiných důvodů odeslat na adresu určenou kupujícím, bude kupujícím předmět aukce, k němuž nabyl vlastnické právo aukcí dle těchto podmínek, předán osobně v sídle Společnosti, popř. na jiné adrese na základě dohody kupujícího a Společnosti

V případě vývozu předmětu aukce do zahraničí je kupující povinen zajistit předem splnění požadavků příslušných právních předpisů, a to zejména předpisů uvedených v čl. 2 těchto Aukčních podmínek a získání příslušných souhlasů a osvědčení, a dále odpovídá za úhradu příslušných daní, cel a poplatků.

Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je sídlo Společnosti se zohledněním skutečnosti, že aukce zpravidla nejsou pořádány v sídle Společnosti.

IX. Odpovědnost

V případě, že Společnost bude odpovídat kupujícímu za újmu, kupující souhlasí s tím, že její náhrada bude omezena. Společnost není povinna hradit ušlý zisk, ani újmu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu aukce. Společnost dále neodpovídá kupujícímu za škodu na předmětech aukce, ke které dojde za dobu prodlení kupujícího s jejich převzetím.

Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny kupujícím ve lhůtě 12 měsíců od převzetí předmětu aukce, přičemž za vady se nepovažují vady odpovídající míře používání nebo opotřebení předmětu aukce

Odhad, odborné určení a popis předmětu aukce provádějí odborníci pověření Společností. Údaje v aukčním katalogu jsou výsledkem odborných šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků a hodnocení plně zaručena. U předmětů, které jsou předmětem aukcí organizovaných Společností, jsou uvedeny jen takové chyby a poškození, které mohou mít vliv na jejich cenu. Případné poškození je již zohledněno v ocenění předmětu aukce uvedeném v aukčním katalogu, odpovědnost za vady lze uplatnit jen v případě, kdy vada nebyla zřejmá z vyobrazení ani z popisu uvedeném v katalogu.

Reklamace týkající se jakosti, stavu předmětů aukce, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou přípustné pouze při osobním převzetí předmětu aukce nebo do 7 kalendářních dnů od převzetí v případě zaslání předmětu aukce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamované předměty aukce musí být vráceny ve stejném stavu jako byly předány kupujícímu.

V případě sad či sbírek předmětů aukce, které jsou nabízeny jako soubory věcí, jsou tyto soubory nabízeny a prodávány tak, jak stojí a leží a po jejich převzetí jdou vady k tíži kupujícího a nelze tak uplatňovat práva z vadného plnění.

X. Společná a závěrečná ustanovení

Registrací v internetovém aukčním systému dává účastník aukce souhlas s těmito Aukčními podmínkami a zároveň potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů, resp. osobních údajů fyzických osob za něj jednajících, v souladu s Nařízením EP a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „NařízeníGDPR“) a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů, jak je blíže uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto Aukčních podmínek, a to pro účely a v rozsahu specifikovaném v registračním formuláři.

Koupě předmětu aukce v aukci, jakož i právní vztahy s tím související se řídí výlučně českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

K řešení sporů z aukce je věcně příslušný soud dle sídla Společnost.

V případě rozporu mezi různými jazykovými verzemi těchto Aukční podmínek je rozhodující verze v jazyce českém.

Účastník aukce nebo jiná osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Společností, může požádat Společnost o informaci o zpracování osobních údajů, omezení či ukončení zpracování osobních údajů či podat námitku a realizovat další práva přiznaná subjektům údajů Nařízením GDPR, jak je blíže uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto Aukčních podmínek. Dále je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, aniž by tím byla dotčena možnost účastníka aukce / kupujícího uplatňovat své nároky soudní cestou.

V případě, že dojde mezi Společností a kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy dle těchto Aukčních podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

 

Tyto Aukční podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2023.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení