Numismatické aukce KENDRO

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KENDRO a.s., IČ: 24183474, DIČ: CZ24183474 sídlem Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17661 (dále jen „KENDRO a.s.“ nebo „Prodávající“).

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího pro prodej zboží. Zbožím se dle těchto obchodních podmínek rozumí zboží prezentované v individuálních nabídkách nebo na webových stránkách-webové rozhraní obchodu www.kendro.cz, a to zejména sběratelské a investiční mince a medaile, a jiný numismatický materiál nabízený Prodávajícím k prodeji.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazníka) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah návrhu kupní smlouvy, resp. jsou jeho nedílnou součástí.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prezentování Prodávajícím nabízeného zboží v individuální nabídce či umístění nabízeného zboží na webových stránkách je výzvou Prodávajícího k podávání nabídek či k provedení objednávek. Kupující provádí objednávky prostřednictvím webového rozhranní obchodu www.kendro.cz, a to buď jednorázově bez registrace, nebo zaregistrováním prostřednictvím zákaznického účtu.

Objednávka zboží učiněná kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou informativní, nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží a případné další poplatky dle zvoleného způsobu platby a doručení jako je poštovné, balné, pojištění (cenné psaní, cenný balík, balík), uvedené v potvrzení objednávky. S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud kupující požaduje jiný způsob platby nebo doručení, než jaké jsou uvedeny v Dodacích a platebních podmínkách, bude mu informace o ceně dodání zaslána na jeho e-mailovou adresu.

Cena a platební podmínky

Prodávající je plátcem DPH, ceny nabízeného zboží jsou udávány včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výjimku tvoří investiční zlaté slitky a zlaté mince, které jsou podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v Dodacích a platebních podmínkách.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zlatých slitků, mincí a medailí podle kurzu ceny zlata na světovém trhu a dalších změn, které nemůže ovlivnit nebo předvídat.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad.

Kvalita zboží

Veškeré námi prodávané moderní mince a medaile vydávané v kvalitě proof nebo běžné kvalitě jsou v ražebním stavu, případné drobné vady jsou uvedeny v popisu.

Ostatní sběratelské mince a medaile jsou ve stavu, který je viděn na fotografiích, méně viditelné vady jsou popsány v popisu (např. údery na hraně, stopy po oušku apod.). Opotřebení odpovídající stáří a zachovalosti (např. mikrorysky) nejsou v popisu uváděny.

Fotografie prodávaného zboží

Fotografie prodávaného zboží jsou autentické. Ilustrační obrázky jsou užity, pouze pokud se jedná o moderní identické strojově ražené mince (např. dukát Františka Josefa I. ročník 1915, nebo např. pamětní mince ČSR, ČSSR, České republiky, moderní investiční zlaté a stříbrné mince apod.), příp. moderní bankovky ve stavu N. Veškeré zobrazované fotografie jsou vlastnictvím Prodávajícího.

Z důvodu lepší identifikace a sledovatelnosti mohou autentické fotografie prodávaného zboží tvořit přílohu kupní smlouvy.

Aukce

O aukčních podmínkách se dočtete ZDE.

Přeprava a dodání zboží

Zboží je dodáváno způsobem, jenž si kupující zvolil z aktuální nabídky dodání a je uvedeno v objednávce, kterou Prodávající potvrdil (akceptoval).

Zboží je odesíláno ve lhůtě 1 až 4 pracovních dnů od připsání celé platby na účet prodávajícího.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců), musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění, záruka za jakost a právo na odstoupení od smlouvy jsou popsány v samostatném dokumentu Reklamace a vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek www.kendro.cz společnost KENDRO a.s. závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen”GDPR”), a v návaznosti na to činí následující prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle GDPR prostřednictvím zvláštního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, kterým plní svou informační povinnost vůči subjektům údajů ve smyslu článku 12 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Smlouva mezi kupujícím a Prodávajícím, jakož i vztahy a spory s ní související, se řídí právním řádem České republiky, a to i vztahy obsahující mezinárodní (zahraniční) prvek.

Pro všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s ní, bude místně příslušným pro rozhodování Obvodní soud pro Prahu 5 ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni okresní soud, a Městský soud v Praze ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni krajský soud.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Puncovní značky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

 

 

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení