Numismatické aukce KENDRO

Reklamace a vrácení zboží

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží jakost a vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Prodávající neodpovídá kupujícímu u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; práva z vadného plnění se nepoužijí na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, u použitého zboží se však tato doba zkracuje v souladu s § 2168 občanského zákoníku na dobu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Záruka za jakost se neposkytuje osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, takové osobě prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí.

Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů (zlato, stříbro, paládium, platina) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena kopíruje výchylky finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající nevztahuje se na ně záruka.

Reklamační řád

Kupující je oprávněn podat reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • zasláním e-mailu na adresu: numismatika@kendro.cz
  • zasláním reklamace na adresu sídla Prodávajícího Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5
  • telefonicky na aktuálních telefonických kontaktech, jež jsou uvedeny na www.kendro.cz

Kupující v reklamaci uvede alespoň číslo objednávky a popis zjištěných závad, jinak ji Prodávající není povinen vyřídit.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace musí být dodáno na adresu sídla společnosti KENDRO a.s., Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, nedohodne-li se Prodávající s kupujícím na jiném způsobu dodání. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí kupující.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

V případě vzniku většího spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, čísla účtu pro vrácení peněz a dalších skutečností požadovaných ve Formuláři pro odstoupení od smlouvy.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel odkupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy v případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, u kterých jde o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, v souladu s § 1837 odst. b) občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Ke stažení: Formulář na odstoupení od smlouvy

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení