Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KENDRO a.s., IČ: 24183474, DIČ: CZ24183474 sídlem Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17661 (dále jen „KENDRO a.s.“ nebo „Prodávající“).

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího pro prodej zboží. Zbožím se dle těchto obchodních podmínek rozumí zboží prezentované v individuálních nabídkách nebo na webových stránkách-webové rozhraní obchodu www.kendro.cz, a to zejména sběratelské a investiční mince a medaile, a jiný numismatický materiál nabízený Prodávajícím k prodeji.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazníka) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah návrhu kupní smlouvy, resp. jsou jeho nedílnou součástí.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prezentování Prodávajícím nabízeného zboží v individuální nabídce či umístění nabízeného zboží na webových stránkách je výzvou Prodávajícího k podávání nabídek či k provedení objednávek. Kupující provádí objednávky prostřednictvím webového rozhranní obchodu www.kendro.cz, a to buď jednorázově bez registrace, nebo zaregistrováním prostřednictvím zákaznického účtu.

Objednávka zboží učiněná kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou informativní, nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží a případné další poplatky dle zvoleného způsobu platby a doručení jako je poštovné, balné, pojištění (cenné psaní, cenný balík, balík), uvedené v potvrzení objednávky. S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud kupující požaduje jiný způsob platby nebo doručení, než jaké jsou uvedeny v Dodacích a platebních podmínkách, bude mu informace o ceně dodání zaslána na jeho e-mailovou adresu.

Cena a platební podmínky

Prodávající je plátcem DPH, ceny nabízeného zboží jsou udávány včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výjimku tvoří investiční zlaté slitky a zlaté mince, které jsou podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v Dodacích a platebních podmínkách.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zlatých slitků, mincí a medailí podle kurzu ceny zlata na světovém trhu a dalších změn, které nemůže ovlivnit nebo předvídat.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad.

Kvalita zboží

Veškeré námi prodávané moderní mince a medaile vydávané v kvalitě proof nebo běžné kvalitě jsou v ražebním stavu, případné drobné vady jsou uvedeny v popisu.

Ostatní sběratelské mince a medaile jsou ve stavu, který je viděn na fotografiích, méně viditelné vady jsou popsány v popisu (např. údery na hraně, stopy po oušku apod.). Opotřebení odpovídající stáří a zachovalosti (např. mikrorysky) nejsou v popisu uváděny.

Fotografie prodávaného zboží

Fotografie prodávaného zboží jsou autentické. Ilustrační obrázky jsou užity, pouze pokud se jedná o moderní identické strojově ražené mince (např. dukát Františka Josefa I. ročník 1915, nebo např. pamětní mince ČSR, ČSSR, České republiky, moderní investiční zlaté a stříbrné mince apod.), příp. moderní bankovky ve stavu N. Veškeré zobrazované fotografie jsou vlastnictvím Prodávajícího.

Z důvodu lepší identifikace a sledovatelnosti mohou autentické fotografie prodávaného zboží tvořit přílohu kupní smlouvy.

Přeprava a dodání zboží

Zboží je dodáváno způsobem, jenž si kupující zvolil z aktuální nabídky dodání a je uvedeno v objednávce, kterou Prodávající potvrdil (akceptoval).

Zboží je odesíláno ve lhůtě 1 až 4 pracovních dnů od připsání celé platby na účet prodávajícího.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců), musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění, záruka za jakost a právo na odstoupení od smlouvy jsou popsány v samostatném dokumentu Reklamace a vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek www.kendro.cz společnost KENDRO a.s. závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen”GDPR”), a v návaznosti na to činí následující prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle GDPR prostřednictvím zvláštního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, kterým plní svou informační povinnost vůči subjektům údajů ve smyslu článku 12 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Smlouva mezi kupujícím a Prodávajícím, jakož i vztahy a spory s ní související, se řídí právním řádem České republiky, a to i vztahy obsahující mezinárodní (zahraniční) prvek.

Pro všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s ní, bude místně příslušným pro rozhodování Obvodní soud pro Prahu 5 ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni okresní soud, a Městský soud v Praze ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni krajský soud.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Puncovní značky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

 

 

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on this page, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings