GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Společnost KENDRO a.s., IČ: 241 83 474, DIČ: CZ24183474 sídlem Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

Kontaktní údaje správce jsou následující:
KENDRO a.s., IČ: 241 83 474
adresa pro doručování: Bašteckého 2553/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5
adresa elektronické pošty: numismatika@kendro.cz
telefon:+420 720 051 891

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména:

– vyřízení reklamací dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele,
– plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví,

c) zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména:

– vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
– podporu obchodní činnosti správce, zejména formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku nebo se dopředu z odběru obchodních sdělení odhlásit (viz bod VI. této informace),

d) ke zpracování jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, konkrétně:

– souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce

III. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních je primárně plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem(o koupi zboží, dodání zboží apod.), včetně případného následného řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost poskytnout správci Vaše osobní údaje, avšak jejich poskytnutí je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pro výše uvedené účely, především plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (včetně údajů o případných kontaktních osobách), fakturačních údajů, údajů o objednaném zboží, údajů souvisejících s platbou za toto zboží, Vaší IP adresy a údajů o Vašich aktivitách v rámci https://kendro.cz/. V této souvislosti správce může za účelem svého oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje o Vaší obchodní činnosti.

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (viz bod VI. této Informace).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou Vaše osobní údaje u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

V. Příjemci osobních údajů

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, zasílatelské společnosti a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či služeb; jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, policejnímu orgánu apod.).

VI. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu nepřesných nebo nekompletních údajů;právo na výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování; právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně námitky proti přímému marketingu; právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů; právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování; a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Zásady používání souborů cookies

Správce je provozovatelem internetové stránky https://kendro.cz/ (dále jen „Stránka“), na které mohou být používány dočasné nebo trvalé cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující informace, které provozovatelé internetových stránek používají k získávání informací o návštěvnících a k ukládání jejich preferencí v online prostředí. Úplné využití webových stránek vyžaduje použití souborů cookies, tyto soubory je přesto možné prostřednictvím internetového prohlížeče zakázat, avšak některé funkce Vám poté už nemusí být k dispozici.

Všechny informace jsou anonymní (monitorují jen trendy, jako je například řetězec kliknutí uživatelů), a ty nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.

Přejete-li si odstranit některé soubory cookies, které jsou už ve vašem zařízení uložené, postupujte podle návodu v nastaveních vašeho internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o způsobu vyhledání souborů, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on this page, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings